Általános Játékszabályzat és Adatvédelmi Szabályzat a “Fotózkodj a Jazzy-vel” elnevezésű nyereményjátékhoz

Written by on 2021. 02. 10

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) A „Fotózkodj a Jazzy-vel” elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik, amely játék

 

szervezője és lebonyolítója: Magyar Jazzy Rádió Kft. – a továbbiakban: Lebonyolító (Cégjegyzékszáma:01-09-874974, Cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.).

 

A játékban résztvevő jelentkező a nyereményjáték során fotójának a promócióban részletezett módon történő közzétételével egyidejűleg kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit (és a részét képező adatkezelési szabályzatot), és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 

 1. Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.

–  a Jazzy Rádió adásában, valamint a rádió webes felületén (http://jazzyradio.hu/ és a https://www.facebook.com/90.9Jazzy/ (a továbbiakban együtt: Játékfelület) közzétett promócióban foglaltak szerint a saját Facebook oldalán vagy saját Instagram oldalán közzéteszi fotóját, amelyen a 90.9 Jazzy Rádió plakátja felismerhető módon szerepel, a posztban használja a #jazzy-t vagy #jazzyradio-t,  amivel egyidejűleg kifejezetten elfogadja jelen Szabályzatot és önkéntes beleegyezését adja az általa megadott adatai kezeléséhez.

– akivel szemben nem áll fenn a Játékból való kizárás feltétele (továbbiakban: Játékos).

 

Egy Játékos többször is részt vehet a Játékban.

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

 • a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § 1. és 2. pontjai);

 

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, valamint, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat 7. pontját képező Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Amennyiben a Játékos nem saját maga által létrehozott és regisztrált közösségi oldalt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos adatok használatának jogosultságából fakadó viták esetén a a Lebonyolító a felelősségét kizárja.

 

 

 1. A játék leírása

 

A játék leírása a http://jazzyradio.hu/ weboldalon érhető el.

 

A Játékban a jelen Szabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a Játékfelületen közzétett promóció szerint saját Facebook oldalán vagy saját Instagram oldalán közzétesz egy fotót, amelyen a 90.9 Jazzy Rádió plakátja felismerhető módon szerepel és a fotót közzétevő posztban használja a #jazzy vagy #jazzyradio megjelölést.

 

A játékban a Lebonyolító a Játékfelületen közzétett nyereményt ítél oda a sorsolás eredményeként azon Nyertes számára, aki a Játékfelületen közzétett promóció szerint a Játék leírásában megfelelő módon és annak időtartama alatt feltölti fotóját közösségi oldalára.

 

 

 1. A Játék időtartama

 

A játék 2021. február 09. napján 0 óra 0 perc 01 másodperctől kezdődik és 2021. február 21. napján 23 óra 00 perc 00 másodpercig tart. A Játékban részt venni, arra jelentkezni ezen időtartam alatt lehetséges. A Játék meghirdetése a Játékfelületen történik.

 

A játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

A Játékot a Lebonyolító bármikor jogosult visszavonni vagy a Szabályzatot módosítani, mely esetekben a Játékfelületen tájékoztatást ad.

 

 

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

 

A Játékban azok vehetnek részt, akik

 

 1. a Játékfelületen közzétett Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon történő adataik kezeléséhez a fotójuk #jazzy vagy #jazzyradio megjelölésével való posztolásával, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak,
 2. a Játékfelületen közzétett promóció szerint közzéteszik fotójukat saját Facebook oldalukon vagy Instagram oldalukon
 3. a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Lebonyolító felhívására a kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,
 4. az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

 

 

 1. A nyeremény

 

A nyeremény megnevezése a Játékfelületen történik. A nyeremény pontos részleteiről a nyertes tájékoztatást e-mailben kap.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Lebonyolító és a Nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésben foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel a juttatás utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a Kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Lebonyolító minősül azzal, hogy a juttatás kapcsán további adóteher nem merül fel.

 

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik.

 

 

Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremény igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa, vagy visszavonja, egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. Vis maior (pl. háborús helyzet) vagy olyan objektív körülmények esetén, melyekre a Lebonyolítónak nincsen ráhatása, a Lebonyolító az ezzel kapcsolatos minden felelősséget kizárja és az ebből fakadó igényt elutasítja.

 

 

 1. Sorsolás

 

A nyereményre jogosult nyertes kisorsolása a véletlenszerűség elve alapján működő módszer szerint történik.

 

A Játékosok neve papíron feltüntetve egy tároló eszközbe kerül, amelyből a nyereményre jogosult nyertes kisorsolása kézi húzással történik.

 

A nyereményre jogosult nyertes kisorsolásának helyszíne:

Magyar Jazz Rádió Kft.

1022 Budapest, Detrekő u. 12.

 

A nyereményre jogosult nyertes kisorsolásának időpontja:

 1. február 22.-2021. február 26. között

 

A nyereményre jogosult nyertes kisorsolását Lebonyolító videón rögzíti, és azt kizárólag a nyertes kisorsolásánál felmerülő esetleges kérdések esetén, bizonyítékként használja.

 

A sorsolás lezárását követően a nyertes kiértesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles jelentkezni, hogy egyeztessék átvétel részleteit a Lebonyolítóval. Amennyiben a nyertes a nyereményét a megadott időtartam alatt nem veszi át, illetve az 5. munkanapot követően jelentkezik, úgy a Lebonyolító köteles a nyeremény átadását megtagadni.

 

A Lebonyolító a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

 

 1. Adatkezelési Szabályzat

 

 

a.) A személyes adatok védelmét a Lebonyolító a jelen Szabályzat részét képező Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint biztosítja. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak az Adatvédelmi Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezeléshez, A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

 

b.) A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja:
a Játékos hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Info tv.) 5. § (1) bekezdésének b) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR Rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.

 

c.) A Játékok a Játékban való részvételével tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék Lebonyolítója, mint adatkezelő és adatfeldogozó a Játékos által megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, továbbá a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges személyes adatait a Lebonyolító és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a megjelölt jogszabályoknak megfelelően kezeljék.

 

A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Lebonyolító a Játékosok Játékban való részvételével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.

 

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím.

 

Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát a Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően – valamely érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) alapján – leellenőrizze.

 

A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Lebonyolító a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(ek) átvételekor készült fotót a 90.9 Jazzy Rádió webes felületein (www.jazzy.hu, https://www.facebook.com/90.9Jazzy) kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

 

d.) A Játékos által megadott, a Játék lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Lebonyolító a lebonyolítást követő 6 hónapig őrzi meg. A Lebonyolító az adókötelezettséget érintő személyes adatokat a hatályos adótörvények által meghatározott elévülési ideig őrzi meg.

 

e.) A Játékos jogai:

 

az érintettet a GDPR Rendelet III. fejezetében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg. Az adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetősége az f) pontban található.

A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR Rendelet 15. cikkében felsorolt információkhoz (pl. adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, címzettek kategóriái, adatok tervezett tárolási ideje, adatok helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való kérelem joga, panasz benyújtásának a joga) hozzáférést kapjon (hozzáférési jog).

A Játékos jogosult arra (GDPR Rendelet 16. cikk), hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (helyesbítéshez való jog).

 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR Rendelet 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, például a személyes adatokra nincs szükség, az érintett visszavonja a hozzájárulását, az adatokat jogellenesen kezelték (a törléshez való jog).

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR Rendelet 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, például az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (adatkezelés korlátozásához való jog)

A Játékos a GDPR Rendelet 21. cikke alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a GDPR Rendelet 21. cikk (3) bekezdése alapján nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (tiltakozáshoz való jog).

 

A Játékos a GDPR Rendelet 7. cikk (3) bekezdés)e alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja . A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett Játékos jogosult a GDPR Rendelet 77. cikke alapján arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet. A Játékos ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36 1) 391-1400

Fax: (+36 1 ) 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 1. f) Az adatok kezelése:

 

Adatfeldolgozó neve: Magyar Jazz Rádió Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.

Adatfeldolgozó email címe: info@jazzy.hu

 

Budapest, 2021.02.09.

 

 


90.9 Jazzy

Jazzy Rádió