Felfordult a világ! – Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató

Written by on 2020. 05. 26

Felfordult a világ! – rajzpályázat


A Játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Felfordult a világ! elnevezésű rajzpályázatra, amely Játék
Szervezője: Forte World Kft. – a továbbiakban: Szervező (Cím: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor u 48.)
Lebonyolítója: Magyar Jazzy Rádió Kft. – a továbbiakban: Lebonyolító (Cégjegyzékszáma:01-09-874974, Cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.).

A Játékban résztvevő jelentkező a pályamunkájának elküldésével egyidejűleg elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

  1. Játékban résztvevő személyek

A Játékban 4-14. életévét betöltött gyermek pályázhat. 

A Játékra nevezhet minden olyan Magyarországon vagy a világ bármely pontján élő gyermek, aki a verseny kezdő időpontjában még nem töltötte be a 14. életévét, azaz 2006. május 29. után született.
Egy gyermek a Játékban egy rajzzal vehet részt. A gyermek Játékban való részvételét és a Szabályzat megértését a Játékos 18. életévét betöltött hozzátartozója köteles segíteni.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

–           a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak gyermekei,
–           egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosainak, vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak, megbízottjainak gyermekei.

A Játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármely okból nem felel meg a szabályzatban rögzített feltételeknek, valamint, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

  1. Játék leírása

A pályázat menete: A Fordított Világ című verseskötetből (a Fordított Világ című verseskötet versei megtalálhatók és meghallgathatók a Fordított Világ Facebook oldalán, a Fordított Világ YouTube csatornáján,  a teljes könyv pedig megrendelhető innen: https://www.book24.hu/konyv/forditott-vilag) szabadon kiválasztott vers alapján kell, a választott vershez kötődő rajzot készíteni.

A rajz bármilyen technikával, és bármilyen méretű felületre készülhet.
A rajzot postai úton a 90.9 Jazzy Rádió szerkesztőségébe (Cím: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.) kell elküldeni vagy a rajzról készített képet, szkennelt dokumentumot e-mailben a jatek@jazzy.hu címre kell küldeni.
A rajz mellé fel kell tüntetni a gyermek teljes nevét, életkorát, postai címét, a pályaművet ihlető Erdős László vers címét és a szülők, hozzátartozók e-mailes és telefonos elérhetőségét.

A beküldött anyagok előszűrésen vesznek részt, a pályázati feltételeknek megfelelő pályaművek felkerülnek a  Fordított világ Facebook oldalra, valamint a 90.9 Jazzy Rádió online felületeire (www.jazzy.hu és 90.9 Jazzy Rádió Facebook oldalára), amelyről minden versenyzőnek, illetve szüleinek, hozzátartozójának Szervező értesítést küld.

Az így felkerült anyagok mindenki számára megtekinthetővé válnak az oldalon. A jelentkezési határidő lejártát követően, legkésőbb 2020. június 29. éjfélig, a zsűri kiválasztja az általa legjobbnak, legszínvonalasabbnak tartott 10 pályaművet.

A 10 legjobb pályaművet készítő gyermeket és azok hozzátartozóit a Szervező telefonon és email útján is értesítik.

  1. Játék időtartama

A Játék 2020. május 31. 0 óra 0 perc 01 másodperctől kezdődik és 2020.június 25. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

Eredményhirdetés: 2020. június 30-án 12 órakor

Az eredményt Szervező és Lebonyolító előzetes kiértesítést követően közzéteheti a www.jazzy.hu oldalon, a 90.9 Jazzy Rádió és a Fordított Világ Facebook oldalán. https://www.facebook.com/forditottvilagversek/

  1. Nyeremény

1. helyezett: 3 nap/2 éjszakás családi (2 felnőtt + 2 gyermek) üdülés, félpanziós ellátással, a tihanyi Echo Residence hotelben a SIL Design Kft. jóvoltából
2.- 3. helyezett: Családi könyvcsomag 10.000 Ft értékben az EUTRION Kft. jóvoltából
4.- 10. helyezett: Fordított Világ verseskötet

  1. Nyertes megállapítása

A nyertes pályaműveket 3 tagú zsűri választja ki.

Zsűri tagjai:
Hullan Bea, festőművész
Püski Sándor, grafikus és festőművész
Erdős László, a Fordított világ c. könyv szerzője

  1. Általános rendelkezések

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékos a pályázatának elküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.
A Részvételi Feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező a https://www.facebook.com/forditottvilagversek/ Facebook címen és a www.jazzy.hu internet címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból indoklás nélkül bárkit kizárhasson.

Ha a kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a Szervező biztosítja, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket Szervező fizeti meg.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.
A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező és Lebonyolító a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t Facebook/Twitter bejegyzésben, weboldalán, kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. Nyertes(ek) a Szervező vagy Lebonyolító kérésére ezt aláírásával(ukkal) megerősített nyilatkozatban is elismeri(k).
A Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
A nyeremény átvételének pontos részleteiről a nyertesek tájékoztatást a kiértesítésnél kapnak.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a Nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésben foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel a juttatás utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a Kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül azzal, hogy a juttatás kapcsán további adóteher nem merül fel.
A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik.
A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

Adatvédelem
A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosnak a pályaművek beküldése által történő felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.
Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően leellenőrizze.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követő 2. naptári évig kezeli a Játékosok a Játék során megadott adatait.

 


90.9 Jazzy

Jazzy Rádió