Játékszabályzat

ÁLTALÁNOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik akkor a 90.9 Jazzy Rádió on-air adásában, jazzy.hu hivatalos honlapján és Facebook oldalán indított nyereményjátékokra (A továbbiakban:”Játék”) a következők vonatkoznak: A résztvevők a tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes és a részvétellel automatikusan elfogadják a játékszabályzatot. A Játékos a tipp e-mailben történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

A játék szervezője: Magyar Jazz Rádió Kft – a továbbiakban: „Szervező”,

Cégjegyzékszáma: 01-09-874974

Cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 12.

Játékban való részvétel

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli- , valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Részvételi feltételek

A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

  • 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal
  • az Jazzy Rádió adásában vagy webes felületén feltett kérdésre adott tippjét, illetve teljes nevét elküldte jatek@jazzy.hu e-mail címre
  • a tipp beküldésével elfogadja a Játékszabályzato(ka)t és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játék során az Jazzy Rádióban vagy webes felületein posztban feltett kérdésre a jatek@jazzy.hu e-mailben kell választ adni. A rádióban vagy posztban ismertetett nyeremény(eke)t a helyes megfejtést beküldő(k) között kerül kisorsolásra, amennyiben teljesíti(k) a részvételi feltételeket. A Játékban minden Játékos csak egyszer tippelhet érvényesen és az e mailben kizárólag a valóságnak megfelelő személyes adatokat adhat meg. Amennyiben egy e-mail címről több tipp érkezik, akkor az időben legkorábban beérkezett választ vesszük figyelembe. Amennyiben a kérdés mellett a megfejtések beküldésére vonatkozó határidő is szerepel és a határidőig nem érkezik helyes megfejtés, akkor a Nyertes az a Játékos, akinek válasza legközelebb áll a helyes megfejtéshez.

Nyeremény

A nyereményt mindig az aktuális kiírásban (posztban) ismertetjük. A Nyertes(eke)t válasz e-mailben értesítjük, legkésőbb a Nyertes(ek) kiválasztását követő munkanap 18 óráig. A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertes(ek)nek értesítő e-mailen adunk tájékoztatást arra az e-mail címre, amivel Játékos a játékra jelentkezett. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők más Játékost léptesse helyébe. A nyeremények nem ruházhatók tovább és készpénzre sem válthatók. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik. Ha a kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket a Felajánló cég fizeti meg.

Nyeremény átvétele

A nyereményjáték lezárását követően a nyertes kiértesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles jelentkezni, kivéve, ha a 10 munkanap alatt jelzi az átvétel pontos időpontját. Amennyiben a nyertes a 10 munkanapot követően venné át nyereményét – s erről nem tájékoztatta a Szervezőt – úgy a Szervező köteles a nyeremény átadását megtagadni. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

Adatvédelem

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játékban való részvétellel elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatban találtakat.

Kizárt személyek

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a www.jazzy.hu címen teszi közzé. Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására.90.9 Jazzy

Jazzy Rádió