1. Az adatkezelő meghatározása

1.1 A jazzy.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) az Magyar Jazz Rádió Kft. (székhely: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.; cégjegyzékszám: 01 09 874974; elérhetőségek: e-mail cím: info@jazzy.hu; telefonszám: +36 1 787 9026; nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Weboldal üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető, mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.2 A jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a Weboldal nyitóoldalán.

 1. Az adatkezelés elvei

2.1 Az Üzemeltető az alábbi jogszabályok alapján kezeli a személyes adatokat:

(a)          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

(b)          a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR);

(c)          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.);

(d)          az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.); és

(e)          az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.).

2.2 Az Üzemeltető megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok, illetve adatokat mindenkor

 • jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • olyan formában tárolja, amely az Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok köre

3.1          A Weboldal üzemeltetése során gyűjtött adatok

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a Weboldal látogatóinak a Weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a Weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az Üzemeltető a Weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a Weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat. Amennyiben például valamely Felhasználó kérdést intéz hozzánk a Weboldalon található kontaktadatok felhasználásával, ilyenkor az Üzemeltető a kérdés megválaszolása érdekében az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az adott Felhasználó adatait.

Az adatkezelés jogalapja: amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések betartását célzó jogos érdek.

Az adatkezelés időtartama: az Üzemeltető a naplófájlokat [30] napig tárolja, azt követően pedig törli.

Az adatok címzettjei: a fentiekben említett személyes adatokhoz az Üzemeltetőn kívül a Weboldal üzemeltetése során az Üzemeltető megbízásából adatfeldolgozóként eljáró cégek férnek hozzá (LIGHT MEDIA Bt. (3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 4. 2. em. 10. a., adószám: 21478255-2-05),
YMLP (Ieperstraat 97/99, B-8970 Poperinge, Belgium, adószám: BE 0872284673)
Webshop Marketing Kft., www.optimonk.hu (4028 Debrecen, Kassai út 129., adószám: 24201243-2-09).

3.2          A Weboldal látogatásakor a Felhasználók gépére telepíthető cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató

A cookie-król általában: a HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

A Weboldalon használt cookie-k ismertetése: a weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

A Weboldalon használt cookie-k adatait az alábbi táblázatokban foglaltuk össze.

(A) Szükséges cookie-k

A Weboldal látogatásakor az Üzemeltető az alábbi cookie-kat telepít a felhasználók gépére, amelyek a weboldal nyújtásához feltétlenül szükségesek.

NÉV CÉL/FUNKCIÓ COOKIE TÍPUSA IDŐTARTAM/LEJÁRATI IDŐ DOMAIN LEÍRÁS
AWSELB Elastic Load Balancing Funckionális Session www.jazzy.hu  
           
           

Az adatkezelés célja: az Üzemeltető a Weboldalon azért használ cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsa a Weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítse a böngészést, a felhasználói élményt pedig javítsa. Emellett a cookie-k az Üzemeltető segítségére vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásai fejlesztésében azáltal, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számára, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A célok részletes meghatározását ld. a fenti táblázatokban.

Az adatkezelés jogalapja: a fenti (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések betartását célzó adatkezelői jogos érdek. Az Üzemeltető a cookie tájékoztatás megadását és elfogadását/eltüntetését egy speciális technikai cookie-ban rögzíti, amelynek köszönhetően a cookie-kra vonatkozó figyelmeztetés és tájékoztató többször nem jelenik meg a felhasználó részére. A fenti (B) pontban meghatározott cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja a Felhasználóknak a Weboldal első látogatásakor megjelenő ablakban az Eht. 155.§ (4) bekezdése alapján megadott önkéntes hozzájárulása.

Speciális érintetti jogok: az adatkezeléssel érintett Felhasználók a Weboldal használata során eszközeikre telepített cookie-kat bármikor törölhetik saját számítógépükről, és böngészőjükben is bármikor letilthatják alkalmazásukat. A cookie-k törlése azt eredményezheti, hogy a weboldal bizonyos részei nem működnek megfelelően, vagy az oldal következő látogatásakor a cookie tájékoztató rövid szövege újból megjelenik.

A törlés/letiltás lehetőségei az alábbi böngészőkben itt érhetőek el:

Chrome

Firefox

IE

Opera

Safari

Az érintett Felhasználók hozzájárulás alapon kezelt cookie-k esetében a weboldal alján lévő link segítségével bármikor visszavonhatják bármelyik kategóriához, vagy cookie-hoz adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A sütik kezelésével kapcsolatban az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/ keresztül elérhető honlapja is hasznos információkat tartalmaz.

3.3          Hírlevélküldés

Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációs lapon hozzájárul ahhoz, hogy részére az Üzemeltető ajánlatokról és újdonságokról reklámot, elektronikus hirdetést és hírlevelet küldjön, az a Felhasználó a Reklámtv. 6.§-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott adatai bekerüljenek az Üzemeltető eDM adatbázisába, amelyben az Üzemeltető a Felhasználó adatait további ajánlatokkal (ideértve az Üzemeltető és üzleti partnerei ajánlatait is) történő későbbi megkeresés céljából tartja nyilván mindaddig, amíg a Felhasználó az eDM céljából történő adatkezelés abbahagyását nem kéri, vagy regisztrációját nem törli. A Felhasználó hozzájárulását az Üzemeltető ügyfélszolgálatának postai címére vagy az info@jazzy.hu e-mail címre küldött, a személyes azonosítására alkalmas adatait is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

 • A „Karrier” menüpontban elérhető állásajánlatokra beküldött pályázatok kezelése

A kezelt adatok köre: (a) személyes azonosító adatok (pl. név, cím, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím), (b) foglalkoztatásra vonatkozó információk (pl. munkához kapcsolódó információk, mint pl. preferenciák a foglalkoztatás megkezdésére, előző munkaviszony adatai, éves szabadságolási nyomtatvány, céges e-mail cím, céges mobiltelefonszám, munkakör megnevezése, munkaköri leírás), (c) munkaerő-felvételre vonatkozó információk (pl. a pályázat, az önéletrajzok, az állásinterjú során készült feljegyzések, korábbi munkavállalásból származó tapasztalatok, végzettség, beszélt nyelvek és a nyelvi készségek igazolására szolgáló dokumentumok, a referenciák a korábbi munkáltatóktól stb.), (d) a pályázó alkalmasságára vonatkozó információk (munkahelyi alkalmasság, alkalmassági tesztek eredménye), (e) fizetési igénnyel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos információk, és (f) az Üzemeltető HR-osztályával folytatott kommunikáció adatai.

Az adatkezelés célja és időtartama: az állásajánlatokra jelentkező pályázók személyes adatai kizárólag a munkaerő-felvételhez kapcsolódó célokból és az alábbiakban foglalt időtartamig kerülnek kezelésre: (a) munkaerő-felvétel: kizárólag a megpályázott munkakörrel kapcsolatos célból, a munkaerő-felvételi eljárás lefolytatásához szükséges időtartamra (6 hónapig, papír alapú önéletrajzok estében 3 hónapig); (b) erőforrás-kezelés: ha a pályázó külön hozzájárulását adja pályázatának az Üzemeltetőnél állásra jelentkezők, valamint az Üzemeltetőnél betölthető hasonló munkakörök adatbázisában való kezelésére, az Üzemeltető a pályázó adatait a kiválasztási eljárás végétől számított fél évig, illetve papír alapú jelentkezés esetén 3 hónapig megőrzi; (c) jogi kötelezettségeknek való megfelelés: olyan mint, a munkaviszony létesítését megelőzően kötelezően elvégzendő ellenőrzések.

Az adatkezelés jogalapjai: (a) szerződés teljesítésének szükségessége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): a munkaerő-felvétel vonatkozásában, mint fentebb említve; (b) hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): az erőforrás-kezeléshez, mint fentebb említve; (c) munkáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): az alkalmasságra vonatkozó adatok gyűjtése, valamint a pályázó adatainak az ezen adatok hitelességének igazolásában és/vagy a munkavállalónak egy adott munkakörre való alkalmasságának megítélésében részt vevő harmadik személyek részére történő szolgáltatása céljából; és (d) jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont): az alkalmasságra vonatkozó, kötelező jogi rendelkezésekben, így különösen a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. §-ában alapuló követelményeknek való megfelelés céljából.

Adatkezelés címzettjei: a pályázók által beküldött anyagokhoz adatfeldolgozóként a [] fér hozzá.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai

4.1 Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető az Üzemeltető adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése, és ide kell továbbítani az egyes adatkezelési műveletek (pl. eDM) megtiltására vonatkozó kérelmeket is:

(a) e-mail: info@jazzy.hu  „Tárgyba” javasolt beírni: Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés/észrevétel);

(b) postai cím: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.;

4.2 A Felhasználó jogosult

(a)          arra, hogy személyes adatai tekintetében az Üzemeltetőtől, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és számos információhoz (pl. adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, a kezelt adatok másolata stb.) hozzáférést kapjon;

(b)          személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését kérni;

(c)          arra, hogy bizonyos keretek között adatai törlését kérje, ha például azok kezelése már nem szükséges azon célból, amelyre azokat az Üzemeltető gyűjtötte, vagy a Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását már visszavonta. A Felhasználó abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az Üzemeltető az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben az Üzemeltető köteles személyes adatait törölni. Az Üzemeltető bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Felhasználó megfelelően tájékoztatásra kerül;

(d)          személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Felhasználó azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Felhasználó abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az Üzemeltető közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;

(e)          arra, hogy adatai kezelésének korlátozását kérje bizonyos esetekben, ha pl. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését;

(f)           arra, hogy a rá vonatkozó, az Üzemeltető által hozzájárulása alapján kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy kérheti azok másik adatkezelőnek történő továbbítását is;

(g)          bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Felhasználó személyes adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az érintett Felhasználónak jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az Üzemeltetővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Felhasználó ezt nem kívánja, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) – vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes másik adatvédelmi hatósághoz – fordulni. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

 1. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására (az Üzemeltető az általa kezelt adatokat kódolt formában, biztonságos szervereken, megfelelő jelszóval védve tárolja, ezzel is meggátolva az illetéktelen hozzáférést), az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes Felhasználók Weboldal keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Weboldalon megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az ilyen magatartásokért az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

 1. Egyéb információk

6.1 Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait minden esetben a hatályos magyar, illetve uniós jogszabályoknak, különösen a GDPR-nak megfelelően kezeli.

6.2 Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettség mellett igénybe vett adatfeldolgozói ismerhetik meg. Ez alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

6.3 Az Üzemeltető a hírlevélre vagy eDM-re nem feliratkozó Felhasználók részére is jogosult a Weboldal működtetésével kapcsolatos, nem reklámjellegű információkat (ideértve, nem kizárólagosan, adminisztrációs vagy technikai jellegű üzeneteket, a Weboldal módosulásával kapcsolatos információkat) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

 1. A Tájékoztató módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

2018. november 15.