A szabályzat hatálya 

A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. – a továbbiakban: Lebonyolító (Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2023.12.06. és 2023.12.20. között megrendezésre kerülő „Klasszik Adventi nyereményjáték” című játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan. A Lebonyolító a Játék vonatkozásában az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. – a (Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.).  A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 

Részvételi feltételek: 

A játékban kizárólag 18. évet betöltött, állandó bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki személyes Facebook és/vagy Instagram profillal rendelkezik, és elfogadja jelen játékszabályzatot. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést. 

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja, valamint kifejezetten elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.  

A Játékban részt vevő személyek: 

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező a Lebonyolító által kezelt Facebook-oldalát követik és elfogadják a jelen Szabályzatot. 

 A játékban a Szervező, és a Lebonyolító és a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: 

 a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Instagram-profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

 A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban: 

A Lebonyolító a Klasszik Rádió hivatalos Facebook és/vagy Instagram oldalán közzétesz egy posztot, amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata a kérdésre való válasz elküldése kommentben a poszt alá. 

A megfejtés kommentelésével a Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen játékszabályzatot és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül.

 A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

 Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.  

A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, amely jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes. 

 A Játék időtartama: 

2023.12.06. 16:00 – 2023.12.24. 23:59

Nyeremények  

A játékban 3 db nyertes van. Mindegyik nyertes 1 db könyvcsomagot kap, amely áll: 
Puccs Moszkvában (Frei Tamás)
A múzsák csókja (Sophie Haydock)
Úton önmagamhoz (Irvin D. Yalom)
Ajándékok (Laura Barnett) 

Amennyiben a nyertes a kihirdetést követő három napon belül nem reagál a küldött tájékoztató üzenetre, úgy új nyertes kerül sorsolásra.

A játék menete: 

A Lebonyolító a Klasszik Rádió ( https://www.facebook.com/klasszikradio921) a 2023.12.04. és 2023.12.24. között közzétesz hetente egy posztot, amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata a poszt alatt kommentben megválaszolni a posztban feltett kérdést.

Egyéb rendelkezések: 

A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Játékos a játékban való részvételével büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa feltöltött jelölésben esetlegesen megjelenő valamennyi személy a Játékban való részvételhez, a játékszabályzatban foglalt platformokon történő felhasználásához előzetesen hozzájárulását adta, így minden korlátozás nélkül jogosult a Játékos a tartalmat a Játékba nevezni. A Játékos vállalja, hogy amennyiben harmadik személy a fenti nyilatkozat megszegése miatt a Szervezővel, vagy Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy a tudomásulvételtől számított 8 napon belül a Játékos köteles mentesíteni a Szervezőt vagy a Lebonyolítót ezen igények alól.  

A Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.  

A Játékban a jelölést beküldő Játékos nevét, e-mail címét és elérhetőségét címét az Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. (Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.) mint Lebonyolító kezeli kizárólag a Nyeremény felhasználása kapcsán. Az érintett személy, és Játékos az info@klasszikradio.hu címen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

Játékos jelen szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy megértette az adatkezelésről a Játékszabályzatban foglalt tájékoztatást. A Játékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a részletes adatvédelmi rendelkezéseket a játékkal kapcsolatosan.

 Budapest, 2023.12.04. 

Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. adatkezelő 

Adatvédelmi tájékoztató a „Klasszik Rádió Adventi” nyereményjátékhoz 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a Nyereményjáték kapcsán a játékosok által megadott személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli. 

I. Az adatkezelő 

 A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a játék szervezője, az Aeriel Rádió Kft. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.), a továbbiakban "Adatkezelő"), mint adatkezelő felel. Az Adatkezelő elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben: 

postai levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

e-mail: info@klasszikradio.hu

telefon: +36 20 408 2197

 

 

II. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés 

Mi az adatkezelés célja? 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról, valamint a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges igények, panaszok kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni igényérvényesítés. 

 Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból? 

Facebook és/vagy Instagram felhasználónév, Facebook és/vagy Instagram profilkép, az Adatkezelő Facebook és/vagy Instagram-oldalának követése, mint tény, a játékosok által a Nyereményjáték posztjához tett hozzászólások tartalma, illetve nyertes esetén: vezetéknév, keresztnév, nyeremény postázásához szükséges kézbesítési cím, telefonszám és email cím, a nyeremény átadás-átvételi dokumentumban szereplő adatok.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont) alapján kezeljük, a játékban történő részvétel kapcsán. Hozzájárulás hiányában a Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges. A játékosok az adatkezelési hozzájárulásukat a Nyereményjáték során a megfelelő helyen megadhatják a jelentkezéskor. A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosultak visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett játékos személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a játékos a Nyereményjátékban nem vehet részt. 

 

A játékosok személyes adatait a játék lezárását követő 3 hónap elteltével töröljük, kivéve a nyertes azon személyes adatait, amelyeket az alábbi bekezdés szerint ezt meghaladó időtartam során is kötelesek vagyunk kezelni. 

 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adózási és számviteli kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatok: A nyertes játékos vezetéknevét, keresztnevét, kézbesítési címét, a nyeremény átadás-átvételét igazoló dokumentumon szereplő esetleges további személyes adatait a Nyereményjátékhoz tartozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. tv. (Szja. tv.) 76. § (5) bekezdése alapján kezeljük és a kapcsolódó iratokat (pl. átadás-átvételi dokumentum, nyereményjátékhoz kapcsolódó adóbevallás adatai) a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeljük.

 

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatait? 

 

 A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza. A Nyereményjáték nyertesének Instagram-felhasználónevét a Nyereményjáték lezárását követően az Instagram-oldalunkon közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba történő regisztráció során hozzájárult. A személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, valamint adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni. 

 

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai: 

 

Az adatfeldolgozó: 

 

név: Aeriel Rádió Műsorszóró Kft.

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

elérhetőség: info@klasszikradio.hu 

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyereményjáték lebonyolítása 

 

 

Az adatfeldolgozó: 

 név: Aeriel Rádió Műsorszoró Kft.

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

elérhetőség: info@klasszikradio.hu

 Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység: nyeremény átadása a nyertes részére, ehhez kapcsolódóan a nyertes azonosítása. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. 

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon. Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink. 

 

IV. Adatbiztonság  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. 

 Az Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz. 

 

Az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza. 

 V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE  

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra. Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk. 

 VI. Az Ön jogai  

Hozzájárulás visszavonása  

Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi elérhetőségeken visszavonni: 

 

e-mailben: info@klasszikradio.hu

postai úton: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.

A játékból való törléssel hozzájárulása szintén visszavontnak tekintendő. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

Hozzáférés joga: 

Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések. 

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: 

Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük. 

Törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"): 

Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van, vagy lehet. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető. Törlésnek továbbá akkor van helye, ha 

a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség; 

b) az adatok kezelése jogellenes; 

c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. 

 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 Adathordozhatósághoz való jog: 

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére. 

VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása 

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az info@klasszikradio.hu e-mail címre vagy postai levélben a Aeriel Rádió Műsorszóró Kft. részére a 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. címre. 

A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni. A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.  

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellegére tekintettel - túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni. 

 

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk. 

 

VIII. Kártérítés, sérelemdíj 

 

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. 

 

IX. Igényérvényesítés módja 

 

1. Adatkezelő megkeresése 

 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük. 

 

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele 

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni. 

 

A NAIH elérhetőségei: 

honlap: http://www.naih.hu/ 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

3. Bírósághoz fordulás 

 

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

Budapest, 2023.12.06. 

Aeriel Rádió Műsorszóró Kft.  

Jazzy Fesztivál - Bor, mámor, zene

Pünkösd hétvégéjén 4 napos Jazzy Fesztiválra várjuk az igényes zenék és a finom borok szerelmeseit. Május 17. és 20. között 3 színpadon 22 koncerttel, 4 DJ-vel és közel 40 borászattal kényeztetjük a szórakozni vágyókat.

Jegyek