A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy.  


 - rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél), valamint a nyereményúthoz szükséges érvényes okmányokkal (a kiutazás napjától számított hat hónapig érvényes útlevél),
 -  a Jazzy Rádió social media felületén (https://www.facebook.com/90.9Jazzy// vagy https://www.instagram.com/jazzyradio) (a továbbiakban együtt: Játékfelület) közzétett poszt alá kommentel.
 - akivel szemben nem áll fenn a Játékból való kizárás feltétele (továbbiakban: Játékos).


Egy Játékos többször is részt vehet a Játékban.


A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:


- a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § 1. és 2. pontjai);


A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, valamint, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat 7. pontját képező Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.


A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


Amennyiben a Játékos nem saját maga által létrehozott és regisztrált e-mail fiókot vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók vagy telefonszám használatának jogosultságából fakadó viták esetén a Szervező a felelősségét kizárja.

 


2. A játék leírása

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban: A Lebonyolító a Jazzy Rádió Facebook oldalára közzétesz egy posztot, amely tartalmazza a játékra való felhívást és a játék menetét. A Játékosok feladata a nyereményjátékot tartalmazó poszt alá kommentet írni. A poszt alá való komment elküldésével a Játékos elfogadja jelen játékszabályzatot és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat korlátozás nélkül. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 


A játék leírása a rádió social media felületén érhető el.
 
A játékban a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket ítél oda a sorsolás eredményeként azok Játékosok számára, akik a Játékfelületen közzétett kérdésre a Játék leírásában megfelelő módon és annak időtartama alatt helyesen válaszoltak. Egy Játékos annyiszor kerül be a sorsolásba, ahányszor helyes választ és a jelen Szabályzat alapján érvényes e-mailt küldött.

 


3. A Játék időtartama


A játék 2024. május 14. napján kezdődik és 2024. május 15. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. A Játékban részt venni, arra jelentkezni ezen időtartam alatt lehetséges. A Játék meghirdetése a Játékfelületen történik.


A játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.


A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni vagy a Szabályzatot módosítani, mely esetekben a Játékfelületen tájékoztatást ad.

 


4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek


A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
 
A Játékban azok vehetnek részt, akik


a) a Játékfelületen közzétett Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon történő adataik kezeléséhez a feltett kérdésre adott válasz beküldésével, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak,
b) a Játékfelületen közzétett kérdésre helyes választ adnak,
c) a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Szervező felhívására a kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,
d) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.
e) a Játékfelületen közzétett nyilatkozatokat megismerik és elfogadják. 

 


5. Nyeremény


A jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító a teljes játék ideje alatt összesen 8 db nyertest (továbbiakban nyertes) sorsol ki. 


A teljes játék időtartama alatt kisorsolásra kerülő nyeremények:

8 darab páros gasztro sétálójegy, amely belépést biztosít a Jazzy Fesztivál külső területére

8 darab Volvo baseballsapkát (fehér, szürke és fekete vegyesen)

8 darab Volvo gym bag

8 darab Volvo kulacs

A nyeremény átvételének pontos részleteiről a nyertest tájékoztatást a nyeremény tényéről való kiértesítő e-mailben kap. 
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.  


A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a Nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésben foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel a juttatás utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a Kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül azzal, hogy a juttatás kapcsán további adóteher nem merül fel.


A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik.


A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.


Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremény igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa, vagy visszavonja, egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. Vis maior (pl. háborús helyzet) vagy olyan objektív körülmények esetén, melyekre a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak nincsen ráhatása, a fődíjként meghatározott tunéziai utazás elmaradása vagy módosítása miatt a Szervező és a Lebonyolító az ezzel kapcsolatos minden felelősséget kizárja és az ebből fakadó igényt elutasítja.

 


6. Sorsolás


A nyereményre jogosult nyertesek kisorsolása véletlenszerűség elve alapján történik. 
 
A nyereményre jogosult nyertesek és tartaléknyertesek kisorsolásának helyszíne: 
Magyar Jazz Rádió Kft.
Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35/37. 


A sorsolás az alábbi időpontokban történik: 2024.05.16. 10:00 és 12:00 között


A sorsolást lezárását követően a nyertes kiértesítésétől számított 2 munkanapon belül köteles jelentkezni, kivéve, ha az 2 munkanap alatt jelzi az átvétel pontos időpontját. Amennyiben a nyertes a nyereményét a megadott időtartam alatt nem veszi át, illetve az 2. munkanapot követően venné át – s erről nem tájékoztatta a Szervezőt – úgy a Szervező köteles a nyeremény átadását megtagadni. Ezekben az esetekben a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.


A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

 


 7. Adatkezelési Szabályzat

 


a.) A személyes adatok védelmét a Szervező a jelen Szabályzat részét képező Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint biztosítja. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak az Adatvédelmi Szabályzatban részletesen meghatározott adatkezeléshez, A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és a Szervezőt felelősség nem terheli.


b.) A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja:
a Játékos hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Info tv.) 5. § (1) bekezdésének b) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR Rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.
 
c.) A Játékok a Játékban való részvételével tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék Szervezője, mint adatkezelő, és adatfeldogozó a Játékos által megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, továbbá a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a megjelölt jogszabályoknak megfelelően kezeljék.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, email cím.


Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szervező az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználótól előzetes, kifejezett hozzájárulást szerez a Játékfelületen. 
A hozzájárulás után továbbított adatok felhasználása nem a Szervező érdekkörébe tartozó adatkezelés.  


Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát a Szervező a nyeremény átadását megelőzően – valamely érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) alapján – leellenőrizze.


A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Lebonyolító a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(ek) átvételekor készült fotót a Klasszik Rádió webes felületein kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.


d.) A Játékos által megadott, a Játék lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Szervező a lebonyolítást követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező az adókötelezettséget érintő személyes adatokat a hatályos adótörvények által meghatározott elévülési ideig őrzi meg.


e.) A Játékos jogai:


az érintettet a GDPR Rendelet III. fejezetében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg. Az adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetősége az f) pontban található.


A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR Rendelet 15. cikkében felsorolt információkhoz (pl. adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, címzettek kategóriái, adatok tervezett tárolási ideje, adatok helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való kérelem joga, panasz benyújtásának a joga) hozzáférést kapjon (hozzáférési jog).


A Játékos jogosult arra (GDPR Rendelet 16. cikk), hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (helyesbítéshez való jog).


A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR Rendelet 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, például a személyes adatokra nincs szükség, az érintett visszavonja a hozzájárulását, az adatokat jogellenesen kezelték (a törléshez való jog).


A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR Rendelet 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, például az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (adatkezelés korlátozásához való jog)


A Játékos a GDPR Rendelet 21. cikke alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a GDPR Rendelet 21. cikk (3) bekezdése alapján nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (tiltakozáshoz való jog).


A Játékos a GDPR Rendelet 7. cikk (3) bekezdés)e alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja . A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).


Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett Játékos jogosult a GDPR Rendelet 77. cikke alapján arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet. A Játékos ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.


Az illetékes felügyeleti hatóság:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36 1) 391-1400
Fax: (+36 1 ) 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 


f) Az adatok kezelése:


Adatkezelő neve: Magyar Jazz Rádió Kft. 
Email címe: info@jazzy.hu

 


Budapest, 2024. Május 15.